Wednesday, September 8, 2010

September

   The cooler weather has finally arrived here in Missouri. We are down in the low to mid 80 ies for Highs now which feels wonderful compared with 100 plus and high humidity.
Végre megérkezett az enyhülés Missouri-ba. MOstmár csak 30 fok körül van napközben, ami gyönyörűséges érzés. (a 43 fokos párás meleghez képest legalábbis.)
  My ministry (Scott) here is going well. We are continuing on with our big building project. Several more culverts have been laid and we have completed a new road section that replaces one  where the building will be located. When I am not surveying I have been helping out the grounds crew guys. It is a good opportunity to get to know some of the students better as we are moving rocks and dirt or cutting the vegetation. 
A szolgálatom (Scott) jól megy. Továbbra is halad az építkezési projekt. Az új út is majdnem elkészült. Amikor nem a földmérést csinálom, besegítek az építésnél. Jól össze lehet barátkozni a diákokkal is földhordás vagy fűnyírás közben
バンビ This fall I am taking up bow hunting again for the first time in 25 yrs. I have been target practicing as often as time permits..... Benjamin comes and helps me (he runs off with my arrows).
It has been another way to connect with the guys and we are hoping to put some meat in the freezer. I shot two last gun season but the population here is incredible. Seems like more than last year! 
Ezen az őszön 25 év után ismét az íjászatba vetem magam. Már egy ideje gyakorolom a célba lövést.... Benike is besegít néha (elszalad a nyilaimmal). Ez is eg jó alkalom arra, hog kapcsolatokat építsek a férfiakkal itt, de jó lenne, ha eg kis húst is tehetnénk a fagyasztóba. Tavaly ősszel 2 őzet lőttem puskával de az őz-népesség hihetetlenül nagy errefelé. Úg tűnik, még több van, mint tavaly!  
   We just finished our field ministries conference here last week. We heard what the Lord is doing around the world in through NTM and among churches that we work with. To hear NTM's passion for connecting with national churches in the countries where we minister and even working under there leadership in many places has been a real encouragement to me.
Most fejeződött be a külmissziói konferenciánk itt az iskolában. Jó volt hallani hog az Úr mit végez a világ minden részén az Új Törzsek Misszión keresztül. 
  Coming up we are going to be breaking ground on the new building. We are almost finished laying the necessary utilities and getting everything ready to go. We will also be putting in another road and eliminating the old gym. We in the Survey department continue to pray for accuracy and excellence in what we do here for the Lord! Thank you for your prayers for us as well!
Nemsokára elkezdődik az új többfunkciós épület építése. Az ezsközök ki vannak készítve, minden kész a kezdésre. Egy új út is be van tervezve és a régi tornaterem megsemmisítése. Mi itt a földmérő részlegen továbbra is azért imádkozunk, hogy pontos és remek munkát végezhessünk az Úrnak. Köszönjük a ti imádságaitokat is!
                        
 I (Edina) have been in classes for over a week now. It was not easy at first to get back into "school-mode" from "summer-mode". 
But now I am fine.  Nekem (Edina) már javában folynak az óráim. Először nem volt könnyű visszalendülni az "iskola-módba" a "nyár-módból".De mostmár úgy tűnik, sikerül. 
So far we had PHONEMICS class which is the study and establishment of the phonemes of a language. Basically: how to make an alphabet. That was interesting. 
Eddig az egyik tárgyunk FONÉMIA volt, ami nyelv fonémáinak tanulmányozása. Másnéven: hogyan készítsünk ábécét. 
And now we have DOBU which is a culture and language learning practicum. There is a tribal village set up where we have the chance to experience a little bit of what is looks like to try to learn the language from a native. We had our first visit in the village today. We have to make observations about their customs and culture. It was quite overwhelming at first when we entered the darkened room, the air was filled with smoke that came from the tribal huts. 
We didn't really know what to say first even though these tribal people spoke "a little bit of English". It was still a bit awkward though. Imagine the situation when you don't even have a common language to communicate with..... 女のこ(泣)2
 És most a DOBU is elkezdődött, ami egy kulturális és nyelvészeti gyakorlat. Felállítottak egy törzsi falut bennszülöttekkel, akikkel lehet beszélgetni, beszélnek egy kicsi angolt. A cél az, hogy megtapasztaljunk néhány nehézséget és akadályt ami majd igazi szituációban is feljön majd hogy fel legyünk készülve.  Csak egy kis bepillantást ad ez a gyakorlat abba, hogy milyen érzés is tudatlannak számítani egy másik kulturában és nyelvben. 女のこ(泣)2


God has been teaching my heart a lot lately. You know how it is when you are struggling through something and it seems like wherever you go, or whatever you do, you keep hearing about it. Hear about it at church, at class, at my personal devotions.......... The LORD is so good. Instead of striking me He gently reminds me of who He is.... every day. 
Here are just a few snippets of blessings I have been getting......
Az Úr sokat tanította a szívemet az utóbbi hetekben. Tudod, hogy van az, amikor valamin sokat gondolkodsz, tusakodsz a szívedben, és úgy tűnik bárhová mész mindenütt arról az adott dologról hallassz... a gyülekezetben, az áhitatodban, az iskolában, a barátodtól.... Az ÚR JÓ!!! Ahelyett, hogy megfenyítene, gyengéden tanitgatja  a szívemet. Minden nap. 
Álljon most itt csak egy pár áldás-morzsa. 
ハート水玉(薄紫)Paul's goal was to magnify the Lord. With his life. I can be a microscope. God can use my life to show Himself to other people. Our life should depict to other people what the gospel looks like.ハート水玉(薄紫) Pál célja az volt, hogy megdicsőítse az Úr nevét. Az életével. Lehetek egy mikroszkóp. Az Úr használhatja az életemet arra, hogy bemutatkozzon másoknak rajta keresztül. ハート水玉(薄紫)


ハート水玉(緑)Take your focus off yourself. Be a blessing to other people. Often people around you struggle and suffer. Offer some assistance. Compassion can be developed by practiceǃ ハート水玉(緑) Ne fókuszálj magadra! Légy áldás mások számára.  A körülöttünk levő emberek gyakran nagyobb dolgokkal küzdenek mint mi és jobban szenvednek. Légy segítségükre. A részvétet lehet gyakorolni!ハート水玉(緑)

ハート水玉(黄)The KEY to our sufferings and all experiences:
GOD TURNS THEM TO GOOD! Even the evil things in my life and in my past God can use to reach out to others. Paul used his sufferings as a pulpit to stand on and preach about the Lord. Every stage in our lives God uses for the furtherance of the gospel. ハート水玉(黄) A KULCS a szenvedéseinkhez és minden tapasztalatunkhoz: ISTEN JÓRA FORDITJA ŐKET! Még a gonosz dolgokat is a múltból az Úr jóra tudja fordítani, és áldásra tudja fordítani másoknak. Pál szószékként használta szenvedéseit amire felállt és onna hirdette az Urat. Életünk minden szakasza hozzájárulhat az evangélium előremeneteléhez.  ハート水玉(黄)

PRAYER REQUESTS: 
き for ACCURACY and EXCELLENCE in work for Scott and his surveying team. 
き FOCUS for Edina in classes
き HEALTH and SAFETY for Benjamin (turns 2 in Nov.) 
きDIRECTION from the Lord for our future
き a PLACE TO STAY in Michigan after graduating in May, 2011
き for MORE FINANCIAL SUPPORTERS. We are currently at 17% of our recommended monthly support. 
き for the SALVATION of our unsaved family members and friends. 
IMAKÉRÉSEK:
き hogy Scott és a földmérő csoport pontosan és minőségien tudja végezni a munkáját. 
き Edina tudjon teljesen az előtte álló feladatokra koncentrálni (tanulmányok)
き egészség és biztonság Benikének. (Novemberben lesz 2 éves)
き Az Úr vezetése a jövőnkre nézve
き Egy ház vagy lakás Michigan-ben a diplomaosztónk után (2011 május)
き Még hitetlen családtagjaink és barátaink megtéréséért. 
 We would like to THANK YOU for your prayers!!!
Köszönjük az imádságaitokat!!!


No comments:

Post a Comment

What do you think?/ Mit gondolsz?